Wiele zakładów przemysłowych bagatelizuje zagadnienia dotyczące prawidłowego smarowania. Zaniedbania w zakresie smarowania przekładają się na problemy eksploatacyjne, częste awarie, a co za tym idzie – wysokie koszty działań służb utrzymania ruchu.

Zapewnienie niezawodnego działania maszyn i urządzeń poza standardowe limity czasów przeglądów i remontów jest możliwe między innymi poprzez stosowanie predykcyjnej – opartej na stanie technicznym – oraz proaktywnej strategii utrzymania ruchu. Badanie bieżącego stanu maszyn wymaga dywersyfi kacji metod służących ocenie stanu technicznego. Poza skutecznymi narzędziami bazującymi na sygnałach wibroakustycznych, cieplnych itp., konieczna jest również kontrola zjawisk zużycia zachodzących w maszynach, ponieważ to one z czasem są odpowiedzialne za pogarszanie się stanu technicznego. Do metod pozwalających badać stan techniczny przez pryzmat produktów zużycia, bardzo często kumulujących się w stosowanych w maszynie środkach smarnych, wykorzystywana jest diagnostyka trybologiczna, nazywana również diagnostyką smarowniczą lub diagnostyką olejową.