Utrzymanie Ruchu wydanie nr 1/2013
Utrzymanie Ruchu wydanie nr 1/2013

Szanowni Państwo! Gdy na produkcji rośnie liczba wypadków i awarii, spada wydajność lub efektywność energetyczna zakładu. Poszukując rozwiązania problemów, często słyszymy, że najlepiej zdecydować się na audyt. Dowiadujemy się, że Audyt może zapewnić bezpieczeństwo maszyn (s. 36) oraz realnie wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej i funkcjonowania systemów w przedsiębiorstwie, bo taka ocena, przeprowadzona przez niezależny i kompetentny zespół, dostarczy wszystkich niezbędnych recept. Zapoznając się jednak bliżej z tematem i poznając koszty przeprowadzenia procesu, zaczynamy rozważać zagadnienie: Audyt wewnętrzny a audyt zewnętrzny. Plusy i minusy (s. 56) obydwu rozwiązań należy poznać przed podjęciem decyzji. W bieżącym numerze uważnie przyglądamy się także problemom utrzymania ruchu w górnictwie – pod względem planowania ruchu zakładu i technologii wydobycia, unikania awarii oraz przeprowadzania napraw i remontów. Odległość od magazynów, trudność w dotarciu do miejsca powstania awarii, wymagające warunki środowiskowe, Zagrożenia wybuchowe w zakładach pracy (s. 26), zagrożenia wyrzutowe – z tych względów maszyny i systemy wspierające procesy eksploatacji podziemnej to urządzenia o wyjątkowej specyfice. Kombajny górnicze, obudowy, Przenośniki taśmowe dla górnictwa – diagnostyka i bezpieczeństwo (s. 9) tych urządzeń są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania procesów wydobycia. Ze względu na konstrukcję, sposoby eksploatacji i wymagania bezpieczeństwa konieczne okazuje się specjalistyczne podejście do zagadnień, remontów i diagnostyki. Na popularności zyskuje tu m.in. Termografia w podczerwieni. Skuteczne narzędzie diagnostyki w górnictwie (s. 22), która pozwala szybko oceniać stan obiektów technicznych, których monitorowanie innymi metodami jest nieopłacalne lub niemożliwe. Osoby, którym bliskie są zagadnienia utrzymania ruchu w górnictwie, serdecznie zapraszam do udziału w konferencji „Przyszłość górnictwa: Eksploatacja złóż na dużych głębokościach − utrzymanie ruchu, rozwój technologii i nowe wyzwania dla branży”, która odbędzie się 13-14 czerwca 2013 r. w Jastrzębiu-Zdroju. Koncepcja tego spotkania, organizowanego przez nasz kwartalnik wspólnie z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie oraz Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym AGH w Jastrzębiu-Zdroju, przewiduje rozbudowaną część warsztatową (z praktycznymi warsztatami na terenie kopalni głębinowych) oraz dyskusyjną – to doskonałe forum wymiany doświadczeń, na którym nie może Państwa zabraknąć! Szczegóły na stronie www.dlaspecjalistow.pl.

Rynek

Aktualności

Mechanika

Przenośniki taśmowe dla górnictwa - diagnostyka i bezpieczeństwo

Przenośniki taśmowe przeznaczone dla przemysłu wydobywczego są praktycznie oddzielną klasą urządzeń. Wiąże się to ze specyficznymi warunkami pracy, które wpływają na wyjątkową konstrukcję tych przenośników, sposoby ich eksploatacji i wymagania bezpieczeństwa. Trudniejsza jest także ich diagnostyka.

Artykuł sponsorowany

NITROLL – systemy czyszczenia i centrowania taśm przenośnikowych

Projektanci i producenci przenośników taśmowych często pomijają tak istotne podzespoły, jak urządzenia czyszczące i centrujące taśmy przenośnikowe. Brak tych urządzeń lub stosowanie nieskutecznych podzespołów powoduje znaczną uciążliwość ruchową oraz wzrost kosztów eksploatacji przenośników. Jak ważny problem w eksploatacji urządzeń transportu bliskiego stanowi niedostateczne oczyszczenie taśmy lub konieczność ciągłej korekty położenia zestawów krążnikowych, wiedzą najlepiej osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie ruchu przenośników.

Mechanika

Zużycie odkształceniowe łożysk tocznych

Prawidłowa eksploatacja łożyska uzależniona jest nie tylko do wymogów ich funkcjonowania. Już etap produkcji wpływa na bezawaryjność łożysk tocznych (wymagana chropowatość powierzchni, klasy dokładności wykonania). Kluczowe jest jednak określenie warunków ich pracy, względnie trafne ich przewidzenie w kontekście doboru łożysk (typ i model).

Diagnostyka

Termografi a w podczerwieni. Skuteczne narzędzie diagnostyki w górnictwie. Cz. I

Diagnostyka termograficzna jest bardzo efektywnym narzędziem, pozwalającym szybko oceniać stan obiektów technicznych, których monitorowanie innymi metodami jest nieopłacalne lub niemożliwe. Stosowanie termografii w górnictwie węgla kamiennego wymaga uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa i warunków panujących w kopalni. W cz. I artykułu zostaną przedstawione podstawy termograficznej diagnostyki obiektów technicznych z uwzględnieniem jej stosowania w górnictwie oraz zagadnienia dotyczące doboru urządzeń do obserwacji w podczerwieni.

Bezpieczeństwo

Zagrożenia wybuchowe w zakładach pracy. Wymagania bezpieczeństwa

Wejście Polski do Unii Europejskiej pozwoliło uporządkować krajowe przepisy związane z zagrożeniami wybuchowymi w zakładach pracy oraz z urządzeniami pracującymi w atmosferach wybuchowych. W kraju działają organy nadzoru rynku, które mogą kontrolować wprowadzone do obrotu wyroby. Inspektorzy nadzoru rynku mogą ukarać użytkowników nowych wyrobów, w tym także wyrobów podlegających dyrektywie ATEX, w przypadku stwierdzenia, że stanowiska pracy w zakładzie wyposażone są w urządzenia niespełniające wymagań dotyczących oceny zgodności.

Triada bezpieczeństwa kompleksowego. Nowa Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

Aby skutecznie zarządzać ryzykiem zawodowym, należy stosować środki kształtujące realne środowisko pracy związane z ludźmi, obiektami technicznymi, otaczającym środowiskiem oraz organizacją układającą stosunki pomiędzy nimi w bezpieczną całość. Należą do nich środki: techniczne, bazujące na zasadach tzw. bezpieczeństwa kompleksowego, proceduralne, związane z organizacją i zarządzaniem bezpieczeństwem, a także behawioralne, dotyczące szeroko pojętej kondycji ludzkiej i kultury pracy (wiedza, umiejętności, cechy psychofizyczne itd.).

Audyt może zapewnić bezpieczeństwo maszyn

Inwestycja w bezpieczeństwo maszyn pozwala minimalizować koszty związane z potencjalną utratą zdrowia (wypłatą świadczeń, odszkodowań) i absencją pracownika lub szkoleniem zastępcy. Dodatkowo redukowane są koszty strat ekonomicznych i mienia oraz zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Bezpieczne użytkowanie systemów pneumatycznych

Maszyny i urządzenia wykorzystujące energię sprężonego powietrza muszą spełniać rygorystyczne wymogi, określone w stosownych dyrektywach dotyczących urządzeń mechanicznych, przepisach odnoszących się do systemów pneumatycznych oraz wymogach użytkowania sprzętu roboczego. Na co zatem warto zwrócić uwagę, aby użytkowany przez nas układ pneumatyczny nie stał się źródłem potencjalnego zagrożenia dla życia i zdrowia obsługi i pracowników?

Hydraulika i pneumatyka

Eksploatacja układów hydraulicznych. Pompy

Pompy hydrauliczne często są jednymi z bardziej kosztownych elementów, z jakich zbudowany jest układ hydrauliczny. Ich prawidłowa eksploatacja może zauważalnie obniżyć koszty, które związane są z wymianą bądź remontem pomp.

Jak wyjść z pułapki kosztów?

Rosnące ceny mediów i debata klimatyczna wymuszają na przemyśle określone działania. Szybko działającym remedium jest przede wszystkim oszczędzanie energii. Technika sprężonego powietrza oferuje w tej dziedzinie wiele możliwości, m.in. ogrzewanie za pomocą sprężarek oraz wyższą wydajność produkcji sprężonego powietrza.

Oleje i smary

Prawidłowe smarowanie przekładni przemysłowych

Przekładnie są najpowszechniej występującymi mechanizmami w przemyśle. W przeciętnym zakładzie produkcyjnym jest ich kilka lub kilkanaście, w skrajnych przypadkach setki albo nawet tysiące. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, czym się kierować, dobierając do nich odpowiedni środek smarny.

Smarowanie przenośników ślimakowych

Do zapewnienia bezproblemowego działania oraz wydłużenia żywotności przenośnika konieczne jest regularne smarowanie jego łożysk. Przyczynia się to także do zmniejszenia zapotrzebowania na energię niezbędną do pracy przenośnika. Intensywniejszego smarowania wymagają łożyska środkowe, a w mniejszym stopniu – łożyska krańcowe.

Napędy i sterowanie

Kolor ma znaczenie. Jak normy regulują barwy przewodów w szafach sterowniczych?

W e-mailach kierowanych do redakcji opisują Państwo konkretne problemy, które jako pracownicy służb utrzymania ruchu napotykają Państwo w swojej codziennej pracy. W tym numerze Włodzimierz Łabanowski z Państwowej Inspekcji Pracy omawia normę dotyczącą kolorów przewodów w szafach sterowniczych.

Znaczenie klas sprawności silnika. Wykorzystanie potencjału silników energooszczędnych wyższej sprawności

Elektryczne układy napędowe, w zależności od wielkości i profi lu produkcyjnego fi rmy, mogą pełnić różne funkcje: od pomocniczych układów napędowych (instalacje klimatyzacyjne i wentylacyjne) do głównych funkcji sterowania i napędu realizowanych procesów technologicznych (układy napędu mieszarek, pomp i wentylatorów). Elektryczne układy napędowe wykorzystują ponad połowę całej energii elektrycznej zużywanej w Polsce. Na wielkość zużycia wpływają: sprawność silnika oraz prawidłowy jego dobór pod względem parametrów elektrycznych i mechanicznych.

Wybrane elementy wyposażenia dodatkowego przekształtników częstotliwości

Mówiąc o przekształtniku przeznaczonym do sterowania prędkością obrotową silnika prądu zmiennego, najczęściej używamy – niezbyt prawidłowo – nazwy „falownik”. Można powiedzieć, że vox populi vox Dei*, ale z punktu widzenia inżynierskiego jest to po prostu określenie mylące. Dlaczego?

Energetyka

Audyt wewnętrzny a audyt zewnętrzny. Plusy i minusy

O audycie energetycznym mówi się dużo, ale czy na pewno wiemy, jak taki audyt przebiega i czemu służy? O tym, kiedy należy zdecydować się na audyt, jak się do niego przygotować i czym różni się praca audytora zewnętrznego od wewnętrznego, rozmawiamy z Markiem Pawełoszkiem, specjalistą ds. efektywności energetycznej w firmie Schneider Electric.

Systemy energetyczne. Programy wspomagające zarządzanie eksploatacją i utrzymaniem ruchu

Wdrażanie nowatorskich strategii oraz filozofi i eksploatacyjnych, które coraz częściej dokonuje się w działalności utrzymania ruchu przedsiębiorstw, polega m.in. na wyborze odpowiednich metod i technik wspomagających. Oczekuje się wówczas, że proponowane technologie informatyczne będą możliwie najtańsze i najprostsze, ale równocześnie w sposób najbardziej skuteczny pomogą rozwiązać istniejące problemy.

Maszyny i urządzenia

Zautomatyzowane przemieszczanie elementów stalowych w zakładach produkcyjnych

Przemieszczanie niewielkiej liczby lekkich, czasem długich, elementów stalowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym nie stanowi większego problemu – proces ich rotacji odbywa się bowiem przy udziale czynnika ludzkiego (ręcznie), jednak w przypadku elementów wielkogabarytowych lub nawet przy większej liczbie mniejszych elementów niezbędne okazują się różnego typu zmechanizowane i zautomatyzowane rozwiązania.

Zarządzanie

Cykl P-D-C-A w ciągłym doskonaleniu przedsiębiorstw

Poszukiwanie i wdrażanie form, metod, technik pozwalających przedsiębiorstwom udoskonalić poszczególne obszary funkcjonowania może przynieść szereg korzyści, z redukcją czasu i kosztów włącznie. To nie wszystko! Należy bowiem pamiętać o konieczności doskonalenia się w kontekście wzrostu konkurencyjności oraz możliwości pojawiania się firm, których oferta będzie lepsza od naszej. Jakie zatem techniki pozwalają doskonalić się w sposób ciągły?

Gospodarka danymi w zarządzaniu eksploatacją i utrzymaniem ruchu. Cz. I

Żyjemy w czasie nadpodaży danych, co wymaga od nas umiejętności identyfikacji potrzeb oraz możliwości ich zaspokojenia. Warto wiedzieć, jakie informacje powinien zawierać zasób danych oraz do czego, przez kogo i w jaki sposób dane te będą wykorzystywane.

Optymalizacja zasobów w utrzymaniu ruchu

Od skutecznie przebiegających procesów utrzymania ruchu zależy niezawodność maszyn przemysłowych oraz bezpieczeństwo produkcji. Kluczową rolę odgrywa zatem odpowiednie zarządzanie – optymalizowanie zasobów ludzkich, informacyjnych i technicznych.

Autonomous Maintenance od podszewki

Jednym z filarów TPM jest Autonomous Maintenance, czyli inaczej „samodzielna obsługa” lub „autonomiczne utrzymanie ruchu”. Czym zatem jest ten proces w naszym rodzimym wydaniu?


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij