Utrzymanie Ruchu wydanie nr 4/2013
Utrzymanie Ruchu wydanie nr 4/2013

Zaawansowane systemy identyfikacji w produkcji i logistyce – temat wydania. Polecamy tematy: przekładnie pasowe w strefach zagrożenia wybuchem, eksploatacja i diagnostyka silników w przemyśle, energooszczędność sieci sprężonego powietrza w przemyśle spożywczym. Opisujemy zawory dla małego i dużego przemysłu, najdokładniejsze metody diagnozowania stanu łożysk tocznych oraz przedstawiamy Energy Target Settings – unikalną metodę wykonywania audytu efektywności energetycznej.

Rynek

Aktualności

Diagnostyka

Narzędzia drganiowego nadzoru maszyn i urządzeń

Jednym z podstawowych źródeł informacji diagnostycznych są drgania generowane podczas działania obiektów, stąd istotne zadania służb utrzymania ruchu, realizujących strategię eksploatacji obiektów opartą na ocenie ich stanu, to systematyczny pomiar i analiza sygnałów drgań.

Termowizja w procesach produkcyjnych

Obrazowanie w podczerwieni ma bardzo szerokie spektrum zastosowań, m.in. w mechanice oraz w procesach utrzymania ruchu. Termowizja pozwala na kontrolę zużycia wewnętrznych i zewnętrznych elementów maszyn, kontrolę izolacji instalacji CO, inspekcję równomiernego rozkładu temperatury urządzeń grzewczych, kontrolę równomiernego stygnięcia wyprasek i kontrolę siły nacisku blach walcowanych na zimno oraz wielu innych.

Zobaczyć ciepło. Termowizja w służbie produkcji

Zobaczyć ciepło... i odpowiednio zareagować. Rosnąca temperatura w wielu urządzeniach produkcyjnych, ich panelach sterujących czy instalacjach służących do przesyłu energii i danych to objaw równie niepokojący jak wzrost temperatury ludzkiego ciała. Jest to sygnał, że należy podjąć stosowne kroki, by dociec przyczyny, przewidzieć możliwe skutki i zapobiec im. Od pewnego czasu dysponujemy instrumentami znacznie bardziej wrażliwymi niż tradycyjne termometry, pozwalającymi wychwycić nawet minimalne odstępstwo od normy. Dziedziną techniki, która nam te instrumenty zapewniła, jest termowizja.

Napędy i sterowanie

Przekładnie pasowe w strefach zagrożonych wybuchem

Strefą zagrożenia wybuchem są obszary, w których występują gazy, opary, mgły czy pyły. Tworzą one z powietrzem mieszaninę, która staje się atmosferą wybuchową. Obszary te są potencjalnie niebezpieczne dla ludzi oraz wszelkich urządzeń pracujących w zakładzie. Dlatego też w strefach zagrożenia należy unikać stosowania urządzeń stanowiących źródło zapłonu wywołującego wybuch.

Metody monitorowania pracy pompy o regulowanej prędkości

Obecnie w coraz większym zakresie stosowane są układy pompowe o regulowanej prędkości obrotowej. Warunki te uzyskuje się za pomocą przekształtników częstotliwości, zwanych popularnie falownikami.

Eksploatacja i diagnostyka silników w przemyśle

Silniki elektryczne w przemyśle pracują w coraz bardziej złożonych zespołach napędowych. Towarzyszy im coraz intensywniejsza eksploatacja, często 24 godziny na dobę, w siedmiodniowym tygodniu pracy. Również służbom świadczącym usługę utrzymania ruchu stawia się zatem coraz bardziej wygórowane wymagania odnośnie wzrostu wydajności maszyn.

Hydraulika i pneumatyka

Energooszczędność sieci sprężonego powietrza w przemyśle spożywczym - cz. II

Sprężone powietrze jest bardzo popularnym nośnikiem energii w zakładach przemysłu spożywczego. Jednak powszechne stosowanie tego medium i brak nadzoru nad kosztami związanymi z jego wytworzeniem spowodowały błędne postrzeganie go jako jednego z najtańszych nośników energii.

Zwiększanie sprawności napędów hydraulicznych

Jedną z najpoważniejszych wad układów hydraulicznych ze sterowaniem dławieniowym, a do takich należy większość układów elektrohydraulicznych z serwozaworami lub zaworami proporcjonalnymi, jest niska sprawność energetyczna. Z jednej strony zwiększa ona koszty eksploatacji urządzeń (większe zapotrzebowanie na moc zainstalowaną, zwiększone koszty energii), a z drugiej powoduje konieczność skutecznego odprowadzania traconej energii (stosowania chłodnic lub powiększania zbiorników w celu polepszenia wymiany ciepła z otoczeniem i zwiększenia bezwładności cieplnej).

Zawory rządzą… Zawory dla wielkiego i małego przemysłu

Zawory są ważnym urządzeniem wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z przepływem gazów i cieczy pod ciśnieniem oraz o wysokiej temperaturze, a także w miejscach, gdzie różne substancje trzeba dozować. Podobnie jak w innych dziedzinach techniki, także i tu w sukurs tradycyjnym mechanizmom przychodzi elektronika oraz wiele nowoczesnych rozwiązań związanych z automatyką. Wszystko to w służbie efektywności oraz bezpieczeństwa.

Automatyzacja

Zaawansowane systemy identyfikacji w służbie procesów produkcyjnych i logistycznych

W realiach zglobalizowanego rynku identyfi kacja produktu jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Chcemy śledzić i identyfikować towary na każdym etapie ich życia, a od procesów logistycznych wymagamy, aby były elastyczne i otwarte na innowacje. Jednocześnie chcemy uzyskać automatyzację procesów produkcyjnych zapewniającą wysoką jakość produktów przy zachowaniu rosnącej indywidualizacji towarów. Zaawansowane systemy identyfikacji integrowane z systemami produkcyjnymi i logistycznymi pozwalają spełnić te wymagania.

Wprowadzenie do użytkowania i eksploatacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Cz. III. Zjawisko obchodzenia urządzeń ochronnych

Obchodzenie urządzeń ochronnych to zjawisko prowadzące do praktycznej ich dezaktywacji. Objawia się poprzez: demontaż wyposażenia ochronnego (najczęściej osłon), blokadę funkcjonowania (dotyczy urządzeń sterowania oburęcznego i osłon ruchomych z blokowaniem) i omijanie stref wykrywania urządzeń ochronnych (dotyczy elektroczułego wyposażenia ochronnego i wyposażenia ochronnego czułego na nacisk). Możliwe jest także niezamierzone obejście urządzenia ochronnego, które jest najczęściej skutkiem błędów popełnionych na etapie projektowania.

Mechanika

Przekładnie stożkowe. Cz. II. Podział, zastosowanie, wytwarzanie

Przekładnie stożkowe, składające się z dwóch kół stożkowych, służą do zmiany kierunku przenoszenia napędu teoretycznie w zakresie 0-180°, a praktycznie w zakresie od 30° do 150°. Gabaryty kół stożkowych wahają się od kilkunastu milimetrów do 2,5 metra.

Wielkogabarytowe łożyska toczne. Wybrane problemy eksploatacji i ich kształtowania – cz. III

Weryfi kacja prawidłowości ukształtowania węzła łożyskowego jest konieczna w przypadku jego niskiej trwałości. Liczne wyniki uzyskane z symulacji numerycznych, analiza istniejących rozwiązań, stosunków wymiarowych geometrii styku i konstrukcji wsporczych, stosowanych materiałów oraz doświadczenia eksploatacyjne pozwalają sformułować kryteria oceny postaci geometrycznej podzespołów wsporczych oraz parametrów układu łożysko – jego konstrukcje wsporcze.

Najdokładniejsze metody diagnozowania stanu łożysk tocznych

Diagnostyka stanu łożysk tocznych jest niezwykle istotna. Ponieważ statystycznie łożyska są na pierwszym miejscu jako bezpośrednie przyczyny awarii maszyn wirnikowych, warto mieć technologię monitorującą oba aspekty eksploatacyjne (jakość mechaniczną i fi lmu smarnego).

Energetyka

Energy Target Settings – unikalna metodologia wykonywania audytu efektywności energetycznej

Współpraca Nestlé i Schneider Electric w dziedzinie efektywności energetycznej na rynku globalnym trwa już kilka lat. Jednym z elementów tej współpracy jest program pod nazwą ETS – Energy Target Settings. W ramach tego programu powstał harmonogram wykonywania audytów efektywności energetycznej w zakładach produkcyjnych Nestlé nie tylko w Polsce, ale także globalnie.

Oleje i smary

Oleje biodegradowalne - ekologia czy ekonomia?

Środki smarne, szczególnie oleje, są substancjami, które używane są w przemyśle, transporcie, a także w gospodarstwach domowych w bardzo dużych ilościach. Jednocześnie znaczna ich część jest toksyczna dla środowiska naturalnego, a ze względu na swoją łatwą mobilność substancje te są w stanie zanieczyścić bardzo duże obszary. Wskazuje się, że jeden litr oleju smarnego jest powodem skażenia od jednego miliona do pięciu milionów litrów wody – zasobu naturalnego, którego deficyt już teraz jest odczuwany (głównie chodzi o dostęp do dobrej jakości wody pitnej).

Maszyny i urządzenia

Monitorowanie eksploatacji dźwignicy – cz. III. Przewidywanie stanów eksploatacyjnych dźwignicy

W poprzednich częściach artykułu („Utrzymanie Ruchu” 2/2013 i 3/2013) przedstawiono ogólne przesłanki dla automatycznego monitorowania stanu eksploatacyjnego dźwignic, umożliwiającego zbieranie informacji o przebiegu ich pracy, oraz zaproponowano sposoby zbierania takich danych. Gromadzone w odpowiedni sposób dane związane z eksploatacją dźwignic mogą być wykorzystane do przewidywania przyszłych stanów eksploatacyjnych dźwignicy, także w przypadku, w którym dane nie były zbierane od początku pracy maszyny.

Bezpieczeństwo

Rola i zasady oceny ryzyka przy obsłudze maszyn – cz. II

Ryzyko wypadkowe jest czynnikiem decydującym o poziomie bezpieczeństwa pracy przy maszynach produkcyjnych. W cz. I artykułu omówione zostały definicja i rodzaje ryzyka, poruszono temat przebiegu procesu jego nadzorowania i redukcji oraz zidentyfikowano możliwe zagrożenia.

Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna w maszynach. Wymagania prawne

Sygnały świetlne i sygnały dźwiękowe powinny być stosowane, gdy wymaga tego sytuacja, w celu zasygnalizowania niebezpieczeństwa i wezwania ludzi do podjęcia określonych działań albo do ewakuacji. Pracodawca powinien zapewnić stosowanie sygnałów bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować zagrożenia środkami ochrony zbiorowej lub innymi środkami stosowanymi w organizacji pracy.

Zarządzanie

Doskonalenie montażu remontowanych maszyn – cz. II

Identyfikacja obszarów mających wpływ na jakość realizowanych działań jest możliwa dzięki zastosowaniu podejścia procesowego w doskonaleniu procesu montażu remontowanych maszyn. Skutecznym narzędziem może okazać się mapowanie strumienia wartości, przewidujące ustalenie kryteriów oceny procesów i ich wag oraz wpływ poszczególnych procesów na realizację założonych celów.

Wydarzenia

Przemysłowy listopad w Expo Silesia

Kolejna edycja Targów Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo, Targów Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki HAPexpo, Targów Robotyzacji i Automatyzacji ROBOTshow oraz Targów Przemysłu Gumowego i Tworzyw Sztucznych RubPlast EXPO już za nami. Podczas trzech dni blisko 3000 zwiedzających wystawę mogło zapoznać się z propozycją 80 firm. W czasie czterech wydarzeń branżowych, odbywających się w Expo Silesia od 13 do 15 listopada, zaprezentowały się firmy z branży automatyki, gumy, hydrauliki, pneumatyki, robotyki, technik smarowniczych oraz tworzyw sztucznych. Ofertę uzupełniała prezentacja usług i rozwiązań okołobranżowych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij