W życiu codziennym, chociażby na drogach publicznych, często mamy do czynienia z różnymi znakami pełniącymi funkcje informacyjne, ostrzegawcze, nakazujące czy też zakazujące określonego działania.

Informacje te najczęściej wyrażane są za pomocą określonego symbolu oraz odpowiedniej kolorystyki. Aby te znaki spełniały swoją funkcje, powinny być zrozumiałe dla odbiorców, czyli wszystkich przebywających na oznakowanym terenie.

W Unii Europejskiej wymagania dotyczące stosowania barw i znaków bezpieczeństwa określa Dyrektywa 92/58/EWG w sprawie minimalnych wymagań dla zapewnienia znaków bezpieczeństwa i/lub higieny pracy. Postanowienia tej dyrektywy zostały przeniesione do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami). Przeznaczeniem barw i znaków bezpieczeństwa jest szybkie zwrócenie uwagi na obiekty i sytuacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia. We wszystkich przypadkach, w których środkami ochrony zbiorowej lub innymi środkami stosowanymi w organizacji pracy nie można zlikwidować zagrożenia (w tym stwarzanego przez maszynę), należy zastosować znaki i/lub barwy bezpieczeństwa oraz inne oznakowania, takie jak symbole, piktogramy, napisy. Zgodnie z § 55 ust 4 ww. rozporządzenia maszyny powinny być oznakowane znakami i barwami bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w Polskich Normach.

Czytaj dalej


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij