Konferencja - Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych - Utrzymanie Ruchu

Zapraszamy na XXVII Konferencję Naukowo-Tech­niczną: "Pro­blemy Eks­ploatacji Ma­szyn i Napę­dów Elek­trycz­nych", organi­zowaną w dniach 23-25 maja 2018 r. przez KO­MEL.

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem: Ministra Energii, Ministra Rozwoju oraz Komitetu Elektrotechniki PAN, przy współpracy Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Konferencja odbędzie się w hotelu Perła Południa, zlokalizowanym w przepięknym zakątku południowej części kraju, co potwierdzają od kilku lat uczestnicy naszych majowych seminariów.
Z przyjemnością informujemy, iż współorganizatorem tegorocznej konferencji PEMINE jest firma WEG International Trade GmbH.
 
W związku z tym, iż w 2018 roku Instytut KOMEL ob­chodzi jubileusz 70-lecia, obecność Pań­stwa będzie dla nas szczególnym zaszczytem i jednocześnie czytelnym sygnałem docenienia do­robku
KOMEL-u w opracowywaniu i wdrażaniu różnego rodzaju napędów elektrycznych.
Program konferencji obejmuje tematykę z zakresu:

 • projektowania i nowych serii maszyn elek­trycznych,
 • eksploatacji, modernizacji i doboru silników do układów napędowych,
 • silników z magnesami trwałymi do napędu pojazdów elektrycznych i innych urządzeń transportowych,
 • energoelektronicznych układów zasilania i sterowa­nia,
 • silników do trudnych warunków pracy,
 • awaryjności oraz remontów maszyn elektrycznych,
 • metod badań i nowoczesnej aparatury badawczej,
 • diagnostyki i eksploatacji napędów elektrycznych,
 • bezpieczeństwa eksploatacji maszyn elektrycznych,
 • układów elektroizolacyjnych i elektrotechnologii,
 • odnawialnych źródeł energii i ekotransportu,

oraz elektromobilności, w tym projektowania i eksploatacji pojazdów o napędzie elektrycz­nym.

PEMINE jako jedyna w kraju konferen­cja o tematyce maszyn elek­trycznych, groma­dzi licznie ponad 200 osób, re­pre­zen­tantów nauki, jak również przedstawicieli prze­mysłu. Li­czymy, że Państwa wie­loletnie do­świadczenia z zakresu ma­szyn elek­trycz­nych zaowo­cują ciekawymi prezenta­cjami oraz publika­cjami. Chcielibyśmy, aby organizo­wana przez nas konferencja, w której duży nacisk kła­dziemy na zagadnienia elektromobilności stała się przy­czynkiem do rozwijanego obecnie "Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce". Specjalną sesją będzie "Elek­tromobil­ność", prezentująca za­gad­nie­nia z za­kresu projek­towania, eksplo­atacji po­jazdów i środków trans­portu o napędzie elek­trycz­nym.

Konferencji towa­rzyszyć będzie wystawa oraz e-parada po­jazdów elektrycznych, a cie­kawi nowych wra­żeń będą mogli przete­stować "elektryki" pod­czas jazdy próbnej.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij