W dniach 22-24.05.2019 r. w Rytrze po raz 28. spotkali się uczestnicy Konferencji Naukowo - Technicznej „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”.

W dniach 22-24.05.2019 r. w Rytrze po raz 28. spotkali się uczestnicy Konferencji Naukowo - Technicznej „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”, organizowanej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL z Katowic. Tegoroczna konferencja PEMINE została po raz drugi objęta honorowym patronatem Miniserstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Patronat nad konferencją po raz kolejny objął Komitet Elektrotechniki PAN. Konferencję zorganizowano przy współpracy Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Konferencja PEMINE to jedyna w kraju, bardzo wysoko oceniana przez uczestników konferencja o tematyce maszyn i napędów elektrycznych, mająca charakter aplikacyjny. Oprócz przedstawicieli świata nauki licznie uczestniczą w niej goście z zakładów przemysłowych. Za­gadnieniami dominującymi podczas konferencji były m.in:

- projektowanie i nowe serie ma­szyn elek­trycznych,

- elektromobilność: projektowanie, eksploatacja pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycz­nym,

- silniki z magnesami trwałymi do napędu pojazdów elektrycznych i innych urządzeń transportowych,

- energoelektroniczne układy zasila­nia i sterowania maszyn elek­trycz­nych,

- modernizacja silników i ich dobór do układów napę­dowych,

- metody badań, diagnostyka i nowoczesna apa­ratura badawcza,

- odnawialne źródła energii i trans­port przyjazny środowisku.

Inaugurując obrady dy­rektor KOMEL-u, prof. Jakub Bernatt omówił pro­gram oraz cel konferen­cji. Nadmienił, iż od kwietnia br. Instytut KOMEL znalazł się w gronie insty­tutów tworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz. Kolejno dr inż. Sta­ni­sław Gawron zaprezentował naj­ważniej­sze osiągnięcia Instytutu w ostatnim okresie. W ramach konfe­rencji odbyły się 4 sesje plenarne oraz se­sja dialo­gowa. Ogółem za­pre­zento­wano 55 refe­ra-tów: 26 na se­sjach ple­nar­nych, po­zostałe na sesji dialo­gowej. Zgodnie z wieloletnią tradycją od­rębną sesją była sesja dotycząca Elektromobilności, na której prym wiodły za­gadnienia związane z pro­jektowaniem, eksploatacją po­jaz­dów i środ­ków transportu o na­pę­dzie elek­trycznym. W swoim wystą­pieniu dy­rektor KOMEL-u, prof. Ja­kub Bernatt podkreślił, iż tematyka elektromobilności gości na konfe­rencji PEMINE już od roku 2013. Do tej pory podczas jej trwania wygło­szono i zaprezentowano blisko 100 referatów z dziedziny napędów do pojazdów elektrycznych, w tym 24 autorstwa pracowników KOMEL-u.

Niestety z powodu niesprzyjającej pogody w tym roku odwołano towa­rzyszącą konferencji do tej pory wy­stawę pojazdów elek­trycznych. Referaty prezentowane na konfe­re-ncji wydane zostały w kwartalniku "Maszyny Elektryczne - Zeszyty Pro­blemowe", bę­dącym na liście MNiSW z liczbą 7 punktów. Podczas konferencji 10 firm z branży maszyn i napędów elektrycznych zaprezentowało nowe technologie, wyroby i usługi, zarówno w formie prezentacji reklamowych, jak i na stoiskach firmowych.

Na stoisku KOMEL zaprezento­wano pierwszy polski silnik elektryczny do autobusu miejskiego, silnik do miej­skiego pojazdu elektrycznego oraz napęd elektryczny do łodzi. W ra­mach pa­neli informacyjno-pro­mo­cyjnych zorganizowano se­sję pre­zentującą projekt LIDER VII: „In­nowacyjne rozwiązania napędu bezpośredniego pojazdów elek­trycznych”, w tym prototyp silnika do zamontowania w kole pojazdu. 

W konferencji uczestniczyło blisko 210 osób ze 105 firm i in­stytucji. Podczas kolacji biesiadnej w Karcz­mie nad Potokiem, przy ognisku i grillu goście mieli okazję obejrzeć występ barwnej kapeli regionalnej Górali z Łososiny. W trakcie bankietu wśród uczestników rozlosowano atrakcyjne nagrody, ufundowane przez KOMEL oraz firmę CT-Card. Uroczystą kolację uświetnił występ znanego i lubia­nego artysty Jerzego Kryszaka oraz zespołu Rifformacja. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkowe certyfikaty oraz "rozrywkowe" upominki.

Patronat medialny nad konferencją ob­jęły redakcje następujących cza­so­pism: Napędy i Ste­rowanie, Elek­troInfo, Ślą­skie Wiadomo­ści Elek­tryczne, Elektrosystemy, Wiadomo­ści

Wiadomo­ści Elektrotechniczne, Energe­tyka, Energetyka Wodna, Utrzyma­nie Ru­chu, Industrial Monitor, Projektowa­nie i Konstrukcje Inżynierskie, a ta-kże wortale bran­żowe: ro­bo­tyka.com i ener­goelektro­nika.pl. Na zakończenie dyrektor podzięko­wał uczestnikom za liczne uczestnictwo oraz za­prosił na kolejną XXIX konfe­rencję PEMINE, która od­będzie się w maju 2020 roku. 

 

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij