Grupa Apator zamyka rok 2019 przychodami na poziomie 878 mln PLN tj. o 50,5 mln PLN wyższymi w porównaniu do roku ubiegłego, sprzedając niemal połowę swoich rozwiązań na eksport.

Rekordowe obroty segmentu Gaz (+33% r/r). Sprzedaż segmentów Woda i Ciepło oraz Energia Elektryczna utrzymane na poziomach roku 2018.

Wyniki finansowe poniżej oczekiwań Zarządu i zgodne z opublikowanymi w styczniu 2020 r. szacunkami: skonsolidowany wynik netto 1-4Q 2019 wyniósł 56 mln PLN (-21% r/r), zaś EBITDA 127 mln PLN (-4% r/r)* – głównie w efekcie presji na ceny i marże oraz sytuacji na rynku pracy. Dodatkowo niekorzystnie na wynik wpłynęły zdarzenia o charakterze jednorazowym.

Dywersyfikacja rynków i zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży do 47%.

Wysoki poziom przepływów z działalności operacyjnej z korzystnym przełożeniem na bezpieczną sytuację finansową Grupy, która zapewnia terminową spłatę zobowiązań, środki na realizację projektów strategicznych i prowadzenie działalności inwestycyjnej.

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2019 w kwocie 1,30 PLN brutto na akcję (w grudniu 2019 r. wypłacono zaliczkę 0,45 PLN/akcję).

* z uwzględnieniem tylko działalności kontynuowanej. W 2018 r. sprzedaż w ramach działalności zaniechanej obejmowała aparaturę górniczą. Od 2019 r. działalność ta nie jest prowadzona.

W 2019 roku Grupie Apator nie sprzyjała sytuacja rynkowa w Polsce, niemniej jednak Grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży wyższe niż w 2018 roku. Krajowy sektor energii i paliw zmniejszył skalę prowadzonych inwestycji w sieci elektroenergetyczne, co przełożyło się na wyniki przedsiębiorstw dostarczających rozwiązania dla energetyki. Jednocześnie, Zarząd Grupy podjął szereg działań, aby zminimalizować negatywny wpływ na wyniki finansowe pozostałych czynników, takich jak wysoka presja na ceny i marże czy sytuacja na rynku pracy. Apator dostosował działalność operacyjną do bieżącej sytuacji, dywersyfikując rynki i aktywnie poszukując klientów poza Polską, co w efekcie przełożyło się na 9-procentowy wzrost eksportu r/r, głównie do krajów Unii Europejskiej (z dominującym znaczeniem rynków brytyjskiego, holenderskiego, niemieckiego, belgijskiego i czeskiego). Istotnym kierunkiem eksportowym była także Rosja oraz Ukraina. Rozwiązania Grupy Apator trafiły w 2019 roku także do odleglejszych regionów świata np. Korei Południowej, Izraela czy Brazylii.

Największy sukces stał się udziałem segmentu Gaz, który zanotował 33% wzrost sprzedaży r/r w efekcie:

− wyższego eksportu (wzrost o 28% r/r), w związku z realizacją dużych dostaw gazomierzy inteligentnych do Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Belgii, a także gazomierzy z liczydłem mechanicznym na rynek niemiecki,

− zdecydowanie wyższej sprzedaży krajowej (wzrost o 57% r/r) – za sprawą sprzedaży gazomierzy mieszkaniowych z liczydłem mechanicznym dla Polskiej Spółki Gazownictwa.

Segment Woda i Ciepło utrzymał poziom sprzedaży z 2018 r., głównie za sprawą:

− wzrostu obrotów w kraju (o 15% r/r) m.in. dzięki realizacji dużych dostaw wodomierzy z nakładkami radiowymi do spółdzielni mieszkaniowych oraz wodomierzy domowych dla przedsiębiorstw komunalnych i firm wodociągowych,

− spadku poziomu sprzedaży eksportowej o 11% r/r (w 2018 r. realizowano znaczący kontrakt dla klienta w Etiopii). 

Segment Energia Elektryczna, działający na rynku poddanym wyjątkowo silnej konkurencji oraz mocno skorelowany z poziomem inwestycji krajowych spółek energetycznych, zanotował nieznaczny spadek sprzedaży o 2% r/r, w wyniku:

− niższych obrotów w linii systemów sterowania i nadzoru (niższa sprzedaż napędów i aplikacji oraz oprogramowania - w 2018 r. realizowano duży jednorazowy kontrakt dla zakładu hutniczego w Polsce) oraz nieco słabszych wyników w linii aparatury łączeniowej.

Jednocześnie zanotowano wyższą sprzedaż liczników energii elektrycznej, głównie eksportową, m.in. za sprawą dostaw liczników elektronicznych na rynek niemiecki (wzrost eksportu liczników aż o 25% r/r).

Mimo intensywnych działań sprzedażowych, dyscypliny kosztowej oraz postępującej automatyzacji procesów Grupa Apator odnotowała w 2019 r. słabsze r/r wyniki finansowe, na co znacząco wpłynęły zdarzenia o charakterze jednorazowym tj. rozliczenie projektów w segmencie Woda i Ciepło (wpływ na poziomie wyniku brutto ze sprzedaży) i utworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne w segmencie Energii Elektrycznej (wpływ na poziomie wyniku operacyjnego). W konsekwencji nastąpił spadek marż na poszczególnych poziomach rachunku wyników. Zgodnie z przewidywaniami Spółki, na niższy zysk brutto ze sprzedaży bezpośredni wpływ miały także spadki cen w wyniku presji konkurencji, mniej korzystna struktura sprzedaży oraz wzrost kosztów TKW (techniczny koszt wytworzenia), w tym wzrost kosztów wynagrodzeń.

Pozytywnie na poziom zysku wpłynęło natomiast obniżenie o 6% r/r w skali całej Grupy Apator kosztów sprzedaży. Na poziom zysku EBITDA, poza w/w czynnikami, wpłynął wzrost amortyzacji (o 19% r/r) wynikający z realizowanych systematycznie inwestycji oraz zastosowania MSSF16. Pozostała działalność operacyjna zamknęła się stratą w wysokości 9,2 mln PLN (o 2,1 mln PLN wyższą niż przed rokiem). Wpływ na obniżenie wyniku miała aktualizacja majątku obrotowego (głównie zapasów) oraz rezerwy (w tym rezerwy na naprawy gwarancyjne, których łączny wpływ na wynik z działalności operacyjnej wyniósł 9,6 mln PLN).

Prowadzimy intensywne prace badawczo-rozwojowe w dotychczasowych obszarach, ale także bacznie śledzimy trendy, szukamy szans w nowych niszach i dywersyfikujemy rynki – podkreśla Mirosław Klepacki, Prezes Zarządu. - Jednocześnie kontynuujemy działania mające na celu poprawę naszej efektywności i wydajności. Wdrażamy nowe rozwiązania i technologie, aby jeszcze lepiej zarządzać logistyką dostaw, kosztami i jakością produktów (m.in. udoskonaliliśmy proces badań starzeniowych liczników energii). Optymalizujemy naszą organizację poprzez proces łączenia kolejnych spółek w ramach segmentu EE (Apator Elkomtech i Apator Rector), reorganizujemy spółkę Apator Powogaz, porządkujemy majątek trwały w ramach Grupy. W styczniu poinformowaliśmy o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie sprzedaży działki, na której obecnie ulokowana jest fabryka Powogazu. W najbliższym czasie powinniśmy podpisać umowę przedwstępną. Jesteśmy na ukończeniu procesu wyboru lokalizacji nowego zakładu Apator Powogaz w granicach aglomeracji poznańskiej. Cały proces relokacji mamy zaplanowany na około 2 lata.

Grupa Apator dąży do zagospodarowania nowych atrakcyjnych obszarów związanych z popularyzacją technologii OZE i zwiększonym zainteresowaniem lokalnym zarządzaniem energią (rozproszone „zielone” źródła energii wymagają zastosowania zaawansowanych rozwiązań do lokalnego pomiaru, monitorowania i automatycznego zarządzania energią w klastrach). Z kolei inteligentne miasta będą wykorzystywały nowoczesne technologie komunikacyjne oraz systemy zdalnego odczytu i sterowania, które już dziś dostarcza Apator. Obiecujący jest także trend związany z podnoszeniem efektywności energetycznej (który może przełożyć się na inwestycje w automatyzację i systemy zarządzania energią) oraz elastycznością zużycia energii i elastycznością sieci (wymagający od OSD inwestycji w modernizację i rozbudowę infrastruktury sieci oraz stosowania inteligentnych rozwiązań pomiarowych).

Apator sukcesywnie wdraża też rozwiązania smart meteringowe w kraju i za granicą - Apator Metrix zrealizuje pierwsze w kraju zamówienie Polskiej Spółki Gazownictwa na gazomierze miechowe z funkcją zdalnego odczytu danych oraz wbudowanym zaworem wstrzymania/wznowienia dostaw paliwa gazowego za pomocą transmisji danych przez sieć komórkową GSM na kwotę ponad 7 mln PLN. Apator aktywnie uczestniczy także w Rynku mocy (rozwiązanie legislacyjne, w którym transakcjom kupna-sprzedaży podlega nie tylko wytworzona energia elektryczna, ale również moc dyspozycyjna netto, czyli gotowość do dostarczania energii do sieci).

W ramach rozstrzygniętego przetargu ogłoszonego wspólnie przez Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator, Apator dostarczy specjalistyczne liczniki ee przeznaczone do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej, o łącznej wartości 77,4 mln PLN.

Apator konsekwentnie dzieli się zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami. W grudniu 2019 roku wypłacono zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2019 w wysokości 0,45 PLN na akcję. Jednocześnie Zarząd rekomenduje wypłatę łącznej dywidendy z zysku netto w kwocie 1,30 PLN na akcję. Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku i wypłaty drugiej części dywidendy zostanie podjęta podczas WZA w maju 2020 r.

Dodatkowych informacji udziela:

Rzecznik prasowy Grupy Apator

Monika Pietkiewicz

tel. +48 56 61 91 318

mob.:+48 506 009 308

e-mail:rzecznik.prasowy@apator.com

Apator SA działa jako międzynarodowa grupa kapitałowa doświadczonych producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej. W ramach trzech wyspecjalizowanych segmentów biznesowych (Energia Elektryczna, Woda i Ciepło oraz Gaz). Grupa wdraża na rynek zaawansowane technologicznie produkty i usługi, w tym rozwiązania klasy smart oraz systemy do aktywnego zarządzania sieciami dystrybucji mediów energetycznych.

Apator jest jednym z trzech największych podmiotów tego typu na rynku polskim i wiodącym, uznanym dostawcą na wybranych perspektywicznych rynkach zagranicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 1997 roku.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij